Biesbosch Care |  De hoogte in en het water op!

ONZE DOELEN

We willen dat het voor iedereen mogelijk is grenzen te verleggen. Buiten, in een uitdagende beweging die je waarschijnlijk niet bekend is. Misschien raak je wel bekend met het gevoel van flow, in ieder geval brengen onze programma’s je meer inzicht in wat jou beweegt.

Stichting Biesbosch Care heeft als hoofddoelstelling:

“Kwetsbare jongeren en (jong)volwassenen, bijvoorbeeld met een ontwikkelingsachterstand of in langdurige revalidatie- en hersteltrajecten, ondersteunen en begeleiden om in een positieve, uitdagende, natuurlijke omgeving, de kans te geven om een vooraf afgesproken doel te bereiken.

Hiervoor vertalen we de mogelijkheden die nationaal park de Biesbosch te bieden heeft door naar ervaringsgerichte buitensport programma’s in het algemeen en hoogte en surf programma’s in het bijzonder.”

Verschillende routes

Om onze doelen te bereiken volgen we verschillende routes

Meerdaagse programma's

Het aanbieden van bij voorkeur meerdaagse programma’s waar binnen ervaringsgerichte interventies de deelnemers uit hun comfortzone halen, met het doel het zelfvertrouwen, zelfbeeld en fysieke/ mentale balans te vergroten. 

onderzoek en kennisuitwisseling

Samen met kennis- en onderwijsinstellingen een platform bouwen waar onderzoek en kennisuitwisseling plaatsvindt, waarbij we de meerwaarde en de werkzame componenten uit adventure therapie en surf therapie breder benutten en mogelijk verder door ontwikkelen.

social community

Het creëren van een social community, waarin een inspirerende en motiverende omgeving beschikbaar is, zodat de programma’s niet alleen lonen op individueel niveau, maar deelnemers ook de kracht ervaren van een inclusief groepsverband. 

professionals

Samenwerking aangaan met professionals uit verschillende zorg en hulpverlening disciplines om expertise aan de programma’s toe te voegen.

behandeltrajecten

Onderdeel te worden van behandeltrajecten, hiertoe zoeken we samenwerking met diverse zorginstellingen. 

persoonlijke omgeving

In onze trajecten betrekken we de persoonlijke omgeving van de deelnemer op diverse manieren omdat dit de effectiviteit van de behandeling ten goede komt vanuit het idee dat een gezamenlijk gedeelde ervaring om op terug te kijken van grote waarde is. 

DE KICK

Van buiten zijn!

Vertrouwenspersoon

Contact met een onafhankelijk vertrouwenspersoon

AKJ – Zorgbelang vertrouwenspersonen in de jeugdhulp 

Alle (pleeg)kinderen, (pleeg- of groot)ouders en verzorgers die te maken hebben met de jeugdhulp,  hebben recht op een onafhankelijke vertrouwenspersoon. Daarvoor kunnen zij terecht bij het AKJ vertrouwenspersonen in de jeugdhulp. Ondersteuning door de vertrouwenspersoon van het AKJ is  gratis. Het AKJ en Zorgbelang zijn zelfstandige stichtingen, de vertrouwenspersonen zijn niet in  dienst van een instelling voor jeugdhulp. 

Wat kan de vertrouwenspersoon voor jou doen? 

Het kan gebeuren dat je ontevreden bent over de hulp die je krijgt. Als je er niet uit komt met de  hulpverlener van je instelling, neem dan contact op met een vertrouwenspersoon van het AKJ.  Allereerst luisteren zij naar jouw verhaal. Soms helpt dat al. In ieder geval zal de  vertrouwenspersoon je verhaal altijd serieus nemen. Zij of hij informeert je over je rechten en geeft  advies. Ook kan de vertrouwenspersoon je ondersteunen bij het opstellen van een klachtbrief en bij  een gesprek met de instelling. 

Zo bereik je het AKJ  

  • Bel naar 088 – 555 1000 
  • Mail naar info@akj.nl
  • Chat met een vertrouwenspersoon via de website www.akj.nl. De chat is open van  maandag t/m donderdag van 16.00-20.00 uur en op vrijdag van 15.00-17.00 uur.

Klachtenprocedure

BiesboschCare heeft een klachtenprocedure en een onafhankelijke klachtencommissie ingericht, zoals beschreven in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Deze klachtenregeling is ondergebracht bij het onafhankelijk kachtenbureau Erisietsmisgegaan.nl

Werkwijze

Mocht er een klacht voordoen wordt er samen met BiesboschCare naar een passende oplossing gezocht. Een conflict, van welke aard ook, wordt in eerste instantie opgelost met degene die de klacht aangaat. 

Lukt het niet de klacht naar tevredenheid op te lossen, dan kan men zich rechtstreeks wenden tot een onafhankelijk klachtenfunctionaris/commissie van erisietsmisgegaan.nl; de klachten- en geschillenorganisatie waarbij BiesboschCare aangesloten is. 

Opvolging
Via erisietsmisgegaan.nl heeft BiesboschCare haar klacht opvolging onafhankelijk ingericht. 

De klachtenprocedure bestaat opeenvolgend uit 4 fases:

FASE 1) Er samen uitkomen

1. De cliënt geeft aan wat hem dwars zit en wat hij wil bereiken. Daarbij maakt hij gebruik van de  website www.erisietsmisgegaan.nl . Indien nodig wordt de vragenlijst schriftelijk aan de cliënt  toegestuurd, met daarbij een telefoonnummer voor ondersteuning.
2. Na beantwoording van de vragen heeft de cliënt de keuze om:
a. zelf verder te gaan met de informatie en tips die hij heeft gekregen;
b. een klacht in te dienen bij de zorgaanbieder.

FASE 2) Klacht
3. Een klacht moet op een zodanig moment worden ingediend dat de gegrondheid ervan nog  redelijkerwijs kan worden beoordeeld.
4. Als bij de zorg waar de klacht betrekking op heeft ook andere zorgaanbieders zijn betrokken,  en de cliënt heeft laten weten dat hij ook over (een van) de andere betrokken zorgaanbieder(s)  een klacht heeft ingediend, of als onduidelijk is op welke zorgaanbieder in dat geval de klacht  is gericht, zal een functionaris van het Herstelteam in overleg treden met de  klachtenfunctionaris(sen) van de andere zorgaanbieder(s) om te bekijken of en hoe tot een  gezamenlijke behandeling van de klacht kan worden gekomen.
5. De cliënt kan bij het verwoorden van de klacht hulp krijgen van een functionaris van het  Herstelteam. De functionarissen van het Herstelteam zijn getraind en ervaren in  communicatie, coaching en advies en zijn op geen enkele manier verbonden aan de  zorgverlener.
6. Als de cliënt zich kan vinden in de manier waarop de klacht is verwoord, wordt de klacht  definitief gemaakt en naar de zorgaanbieder gezonden.
7. De zorgaanbieder reageert zo snel mogelijk maar in ieder geval binnen twee weken  gemotiveerd op de klacht vanuit zijn of haar visie. Daarbij zal de zorgaanbieder in ieder geval  ingaan op de door de cliënt voorgestelde oplossing of een andere oplossing voorstellen.
8. Als de cliënt en de zorgaanbieder het eens zijn over een oplossing van het probleem, worden  de klacht, de reactie daarop van de zorgaanbieder en de door beiden aanvaarde oplossing in  het persoonlijke digitale dossier opgeslagen en wordt het dossier gesloten.
9. Deze fase van het proces duurt niet langer dan zes weken vanaf het indienen van de klacht,  tenzij
a. de zorgaanbieder meer tijd nodig heeft om de klacht zorgvuldig te onderzoeken; b. de functionaris van het Herstelteam van mening is dat over (een onderdeel van) de  klacht het oordeel van een deskundige noodzakelijk is.

FASE 3) Mediation
10. Als ook Fase 2 niet heeft geleid tot een voor cliënt en zorgaanbieder aanvaardbare oplossing,  kan door elk van beiden een beroep worden gedaan op begeleiding door een van onze  mediators.
11. Deze mediators zijn op geen enkele manier verbonden aan de zorgaanbieder, noch aan de  cliënt.
12. De andere betrokkene wordt gevraagd om zich hierbij aan te sluiten.
13. Wil deze dat niet, dan kan er geen mediation plaatsvinden en wordt het dossier gesloten, tenzij  de cliënt besluit de klacht aan de geschillencommissie voor te leggen. Zie in dat geval punt 19 en verder.
14. Gaat de andere betrokkene wel akkoord met mediation, dan krijgt de mediator toegang tot het dossier.
15. De mediation vindt plaats via een online verbinding, tenzij een van de betrokkenen of de  mediator een mondeling gesprek verlangt.
16. Als betrokkenen in persoon worden gehoord, bepaalt de mediator een neutrale locatie die  voor beide betrokkenen goed bereikbaar is, zo dicht mogelijk bij de cliënt.
17. De mediator bepaalt na overleg met de cliënt en de zorgaanbieder een datum en tijdstip  waarop het gesprek zal plaatsvinden.
18. De mediator zal binnen drie weken na het (eerste) online of mondelinge gesprek de  begeleiding afronden. Indien dit niet mogelijk is worden de betrokkenen hierover  geïnformeerd.

FASE 4) Geschillencommissie.
19. Als ook fase 3 niet heeft geleid tot een voor beide partijen aanvaardbare oplossing, voegt de  mediator de gemaakte afspraken in een verslag aan het dossier toe en stelt hij of zij de cliënt  en de zorgaanbieder daarvan in kennis.
20. De cliënt kan het geschil in dat geval binnen vijf jaar na deze kennisgeving voorleggen aan de  bij ons aangesloten Geschillencommissie.
21. De geschillencommissie van Erisietsmisgegaan.nl is erkend door het CIBG onder  registratienummer CIBG/EGi 27349.2.

Voor klachtenregeling, geschillen reglement en reglement klachtencommissie zie:

https://erisietsmisgegaan.nl/klachtenregeling/#zorgverleners